HLEDAT
0
Košík
0,- Kč
0

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

www.nabytekpolodna.cz
E-mail: prodejna@nabytekpolodna.cz
tel.: +420775904089

1. ÚVOD
Na těchto internetových stránkách je firmou Radek polodna provozován internetový obchod. Firma je oprávněna provozovat maloobchodní prodej na základě živnostenského listu.

2. IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN

2.1. Prodávající
Prodávající: Radek Polodna, IČO: 66535824, DIČ:cz7810071577 se sídlem Hruškové Dvory 5397, Jihlava 586 02

2.2. Kupující

2.2.1. Kupujícím je ten právní subjekt, který se zaregistroval jako uživatel na těchto stránkách, tedy vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno a příjmení nebo název obchodní firmy, bydliště nebo sídlo firmy, telefonní čísla, E-mail, IČ, DIČ, místo doručení zboží,...) a učinil závaznou objednávku, kterou následně potvrdil v souladu s podmínkami uzavření kupní smlouvy. Uživatel dává prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování osobních údajů pro níže uvedené účely. Uživatel je povinen vyhovět požadavkům prodávajícího v rámci ověřování správnosti a pravdivosti údajů obsažených v objednávce.

2.2.2. Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Prodávající si vyhrazuje právo informovat uživatele o svých připravovaných aktivitách - slevy, akce apod. s využitím výše zmiňovaných osobních údajů.

2.2.3. Uživatel souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn poskytnout jeho osobní údaje třetí osobě, tj, zejména dodavatelům zboží objednaného uživatelem a souhlasí též s tím, že některé zboží mu bude dodáno přímo tímto subjektem. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě nikomu jinému vyjma shora uvedeným dodavatelům, s výjimkou případě, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy.

2.2.4. Registrací údajů v systému poskytuje uživatel souhlas s časově neomezeným zpracováním svých osobních údajů poskytnutých k výše uvedeným účelem. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán.

3. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Předmět koupě
Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované dle názvu, druhu, množství, ceny apod. v objednávce kupujícího. Informace o produktech uvedené na internetových stránkách mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

3.2. Závazek prodávajícího
Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě. Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávce.

3.3. Závazek kupujícího
Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1. Uzavření kupní smlouvy

4.1.1. Při objednávání zboží prostřednictvím internetu tvoří zákazník svou objednávku několika po sobě jdoucími kroky. Zákazníkovi je umožněno pohybovat se mezi jednotlivými kroky, tj. vracet se do úvodního/předchozího kroku a opravovat přidané chyby s tím, že dříve zadané údaje zůstanou zachovány. Objednávka odeslaná uživatelem představuje návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Kupní smlouva je uzavřena odesláním potvrzení objednávky kupujícímu ze strany prodávajícího e-mailem. Kupní smlouva je prodávajícím archivována a je přístupná u prodávajícího na základě předchozího požadavku kupujícího, provedeného telefonicky, elektronickou poštou či doporučeným dopisem. Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je uzavírána v jazyce českém. Kupující vždy s každou doručenou zásilkou obdrží v listinné podobě fakturu (daňový doklad, dodací list) na dodávané zboží. Prodávající si vyhrazuje možnost zaslat daňový doklad v emailu na adresu kupujícího v případě, že při dodání zboží použil dodací list.

4.1.2. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží nebo náklady prodávajícího na opatření zboží. Prodávající je povinen o těchto skutečnostech neprodleně kupujícího informovat a pokud možno mu nabídnout srovnatelný náhradní výrobek.

4.2. Způsob převzetí zboží oprávněnou osobou
Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení v místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží podle předcházející věty, považuje se zboží za doručené jeho převzetím kupujícím v době a místě určeném k vyzvednutí předávající osobou (úložní doba a místo). Úložní dobu a místo oznámí předávající osoba kupujícímu vhodným způsobem. Předání
a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě.

4.3. Doprava
Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Doprava je zdarma a to na všechno zboží v eshopu nabytekpolodna.cz (vyjímky viz dporava - stěhování), pokud se zákazník přizpůsobí prodejci.
O dodání vždy informujeme min. den dopředu formou sms.
V sms zprávě je vždy kontakt na řidiče, pro možné upřesnění času příjezdu.
První dodací termín je zdarma, za další je paušální příplatek 1000,-Kč.
Zákazník si může za příplatek 1000,-Kč také zajistit dodání v jím určeném čase i datu
Pokud při objednávce kupující nahlásí případné dovolené, nebo nedostupnost v určitou dobu,
prodávající se zavazuje dodat zboží mimo tyto nahlášené termíny.

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cena předmětu koupě
Kupní cenou objednaného zboží je cena uvedena v katalogu zboží prodávajícího, tato cena již obsahuje DPH. Kupní cena musí být uhrazena kupujícím nejpozději při převzetí zboží. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.

5.2. Případné poplatky za pomoc při stěhování jsou splatné vždy v hotovosti k rukám dopravce při dodání zboží.

5.3. Ostatní náklady
Každá ze smluvních stran si hradí veškeré náklady spojené s využitím internetové aplikace těchto stránek, především pak náklady spojené s užitím příslušného hardware a software a přístupem na internet.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Prodávající
Prodávající je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy, jestliže předávající osoba vrátí zpět prodávajícímu předmět koupě nepřevzatý kupujícím v úložní době (viz čl. 4.3.) těchto podmínek. V případě ukončení smluvního vztahu v souladu s předcházející větou je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady vzniklé v důsledku nemožnosti splnit předmět kupní smlouvy.

6.2. Kupující

6.2.1. Kupující je v souladu s ustanovením § 53 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn ve lhůtě do 14 dnů od převzetí předmětu koupě odstoupit od kupní smlouvy. Pro platné odstoupení od smlouvy je zapotřebí v této lhůtě splnit následující podmínky:

a) Písemně sdělit prodávajícímu skutečnost odstoupení od smlouvy adresovaným prodávajícímu na adresu Radek Polodna, Havlíčkova 58, Jihlava 58601, např. prostřednictvím tohoto textu: „Odstupuji tímto od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetu na základě mé objednávky ze dne ........... potvrzené mnou dne ............... a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží poštovní poukázkou na mou adresu nebo na účet číslo:...................... Datum a podpis." - V textu odstoupení od smlouvy musí být uvedena identifikace kupujícího a zboží, kterého se odstoupení týká, a dále údaj o tom, kam má být vrácena kupní cena (v případě bezhotovostní platby číslo účtu kupujícího nebo adresa pro zaslání peněžní poukázky).

b) Doručit zboží na vlastní náklady na adresu prodávajícího, spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím přijato. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodání zboží za podmínek uvedených v ust. § 53 odst. 7 občan. zák., tedy:
dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem, apod.
na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

6.2.2. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze kupujícímu vráceny jím určeným způsobem, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Dodavatel má v tomto případě právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. V opačném případě, tedy při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude možno akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět.

6.2.3. V případech kdy není účtována doprava a náklady spojené s expedicí (tzn. doprava zdarma), je dobropisovaná částka snížena o tyto náklady.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí českým právním řádem, zejm. zák. č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů

78.2. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné s účinností od 1. 1. 2010.

7. SCHVÁLENÍ VOP ZE STRANY KUPUJÍCÍHO
V okamžiku, kdy kupující na těchto stránkách klikne na odkaz "DOKONČIT OBJEDNÁVKU" umístěný pod formulářem objednávky, má se za to, že ze strany kupujícího byly tyto Všeobecné smluvní podmínky řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.

V Jihlavě 04.04.2011

1
rychlé dodací lhůty
2
stabilně nízké ceny
3
zboží je možné platit dobírkou
4
profesionální tým lidí, kterým záleží na spokojenosti zákazníka
5
doprava zdarma po celé ČR a části SR na celý sortiment
6
případné reklamace řešíme
7
systém věrnostních bodů
Kamenná prodejna
Havlíčkova 58
Jihlava

MAPA - jak k nám
OTEVŘENO
Po-pá  9,00 - 17,00
Sobota  9,00 - 12,00
Nábytek Polodna
Mám zájem o zasílání novinek:
Kuchyně Polodna
Italské sedačky
PRODEJNA
Havlíčkova 58
58601 Jihlava
email: prodejna@nabytekpolodna.cz

spolehlivá firma

GDPR
Obchodní oddělení
mobil: +420 775 904 089
email: kuchyne@nabytekpolodna.cz
Marketingové a reklamační odddělení
mobil: +420 775 904 089
email: kuchyne@nabytekpolodna.cz